26
Αυγ

Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων-FOODBIOMES

H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων-FOODBIOMES» (MIS 5047291) που εντάσσεται στη Δράση «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

                                                                                                                                                                                                              Espa gr
 H «Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων-FOODBIOMES» συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των εγκεκριμμένων έργων της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ», με προϋπολογισμό 3.943.705,00 €.

Η FOODBIOMES συντονίζεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) (Eπιστημονικός Yπεύθυνος I. Koυρκουτάς, Αναπληρωτής Καθηγητής) και συμμετέχουν ως εταίροι ερευνητικές ομάδες των Τμημάτων Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Ιατρικής και Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ, του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, αξιοποιώντας το συνεργατικό συνδυασμό εργαστηρίων και ερευνητών με ιδιαίτερη τεχνογνωσία και υποδομές στον τομέα της Αγροδιατροφής, ενός τομέα που αποτελεί βασική προτεραιότητα για το σύνολο της χώρας μας.

Η FOODBIOMES φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα για τον Εθνικό, Ευρωπαϊκό αλλά και Διεθνή Χώρο Έρευνας, προφέροντας υπηρεσίες και αναπτύσσοντας νέα προϊόντα για χρήστες από διαφορετικές κοινότητες και επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας, αποτελώντας παράλληλα κύριο συνδετικό κρίκο της καινοτομίας και της εκπαίδευσης με την έρευνα.

Αντικείμενο της FOODBIOMES αποτελεί η ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών του μικροβιώματος σε συστήματα τροφίμων για την ενίσχυση της λειτουργικής τους δράσης και την παραγωγή νέων προϊόντων με ανώτερα ποιοτικά και ευεργετικά για την υγεία χαρακτηριστικά, την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας των τροφίμων, τη βελτίωση παραδοσιακών τεχνικών παραγωγής και μεταποίησης και την παραγωγή νέας γνώσης για την επίδραση νέων καινοτόμων συστατικών στο μικροβίωμα και εν τέλει στην υγεία του ανθρώπου.

Αξιοποιώντας το συνεργατικό συνδυασμό των εργαστηρίων και των ερευνητών, αλλά και την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στις Ερευνητικές Υποδομές FOOD INNOVATION RI, OPENSCREEN και OMIC-ENGINE, η FOODBIOMES εστιάζει στις εφαρμογές του μικροβιώματος σε συστήματα τροφίμων, ένα αναδυόμενο πεδίο του τομέα της Αγροδιατροφής, ο οποίος αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) FOOD INNOVATION RI της χώρας μας.

Η Ερευνητική Υποδομή FOODBIOMES αποσκοπεί να αποτελέσει ένα Κέντρο Αριστείας - μια Πρότυπη Υποδομή ‘Ερευνας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, συνδέοντας τους τοπικούς φορείς με επιστημονικά κέντρα σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, διαδραματίζοντας, επίσης, σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και της τοπικής βιομηχανίας, ενισχύοντας, παράλληλα, την οικονομία των ακριτικών και νησιωτικών Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.